CÈDULA D’HABITABILITAT

QUÉ ES

La cèdula d’habitabilitat és un document imprescindible per a contractar serveis de la llar (subministres de gas, energia elèctrica,...) i per fer un contracte de compra-venda o de lloguer d’un habitatge.

QUI LA SOL.LICITA

La sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat ha de fer-la el venedor, o el propietari en el cas de llogar-la, abans de vendre o llogar l’habitatge.

COM ES SOL.LICITA

Per a realitzar la sol·licitud és necessari presentar a l’administració un certificat d’habitabilitat, signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.

Per a la realització del certificat serà necessari que un tècnic inspeccioni l’habitatge per a comprovar que es compleixen amb els requisits exigits a la normativa vigent.

NORMATIVA

DECRET 141/2012 DOGC

La cédula de habitabilidad es un documento imprescindible para contratar servicios del hogar (suministro de gas, energía eléctrica, etc.) y para hacer un contrato de compra-venta o arrendamiento de una vivienda.

QUIÉN LA SOLICITA

La solicitud de la cédula de habitabilidad debe hacerla el vendedor, o el propietario en caso de arrendamiento, antes de vender o alquilar la vivienda.

CÓMO SE SOLICITA

Para realizar la solicitud es necesario presentar a la administración un certificado de habitabilidad, firmado por personal técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

Para la realización del certificado será necesario que un técnico inspeccione la vivienda para comprobar que se cumplen los requisitos exigibles en la normativa vigente.

NORMATIVA

DECRETO 55/2009 DOGC
Nom

Telèfon

Email

Població

Breu explicació
Si vol obtenir un pressupost, ompli els següent formulari o escrigui’ns un correu a arqs@arqs.info.
ITE - CÈDULES - LLICÈNCIES
ARQS
www.arqs.info      Tel. 934516754      Mob. 657341017      email. arqs@arqs.info
ITE - CÈDULES - LLICÈNCIES