ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS)

QUÉ ES

Es una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys.

Els terminis per a la realització de la revisió son els següents:

* Anteriors a 1930 fins el 31 de desembre de 2012

* Entre 1931 i 1950 fins el 31 de desembre de 2013

* Entre 1951 i 1960 fins el 31 de desembre de 2014

* Entre 1961 i 1970 fins el 31 de desembre de 2015

* A partir de 1971 fins el 31 de desembre del any en el que el edifici arribi als 45 anys d’antiguitat.

QUI LA SOL·LICITA

La sol·licitud de la inspecció tècnica correspon als propietaris dels habitatges del edifici, quan l’edifici està sotmès al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació es compleix se a partir dels òrgans pertinents de la comunitat de veïns.

CÓM ES SOL·LICITA

Pera a la realització de la ITE serà necessari que un tècnic inspeccioni l’edificació per a comprovar el seu estat general.

El tècnic elaborarà un informe que cal presentar a l’administració, emetent aquesta un certificat d’aptitud o no aptitud, tenint aquest certificat una vigència de 10 anys.

NORMATIVA

DECRET 187/2010 DOGC


Nom

Telèfon

Email

Població

Breu explicació
Si vol obtenir un pressupost, ompli els següent formulari o escrigui’ns un correu a arqs@arqs.info.
ARQS
www.arqs.info      Tel. 934516754      Mob. 657341017      email. arqs@arqs.info
ITE - CÈDULES - LLICÈNCIES